t̶a̶n̶g̶c̶h̶o̶n̶g̶

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼!̼”̼.̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ị̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼à̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ơ̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼,̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼4̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼“̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼u̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼

C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼a̼u̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼á̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ỉ̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼r̼ủ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼

̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼d̼ả̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼i̼.̼

̼Đ̼ợ̼t̼ ̼r̼ằ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼h̼é̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼.̼ ̼

T̼i̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼E̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼é̼”̼…̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼y̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼l̼í̼u̼ ̼l̼o̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼à̼u̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼á̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ã̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼x̼ị̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼u̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ị̼c̼h̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ú̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼e̼.̼ ̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼!̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ế̼t̼?̼!̼?̼”̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼:̼

̼-̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼M̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼!̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ĩ̼u̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ở̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼!̼ ̼H̼ẳ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼!̼

Q̼u̼a̼.̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼п̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼п̼,̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼τ̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼”̼

C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲s̲a̲u̲ ̲3̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲đ̲ợ̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲,̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲a̲o̲ ̲đ̲ẳ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲g̲h̲à̲n̲h̲ ̲y̲ ̲ở̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲ ̲Ở̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲é̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲ấ̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲2̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲v̲ề̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲e̲m̲.̲ ̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲x̲a̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲â̲y̲ ̲g̲i̲ờ̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲c̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲ê̲m̲ ̲ấ̲m̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲,̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲h̲ọ̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲2̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲đ̲ề̲u̲ ̲ủ̲n̲g̲ ̲h̲ộ̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲1̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲à̲m̲ ̲ở̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲1̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲v̲ề̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲t̲ế̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲h̲ố̲n̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲a̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲i̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲s̲ó̲n̲g̲ ̲g̲i̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲ậ̲p̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲.̲

̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲à̲n̲ ̲đ̲ó̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲ố̲m̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ó̲i̲ ̲h̲ó̲a̲ ̲x̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ớ̲p̲,̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲s̲a̲o̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲a̲i̲ ̲b̲i̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲1̲ ̲m̲ì̲n̲h̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲g̲i̲ó̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲a̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲n̲g̲a̲y̲.̲

̲M̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲4̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲v̲à̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲ấ̲y̲.̲ ̲C̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲v̲u̲i̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲n̲h̲ỏ̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲n̲g̲ọ̲a̲i̲.̲ ̲B̲ữ̲a̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲ấ̲m̲ ̲c̲ú̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲a̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲2̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲ý̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ẹ̲.̲b̲i̲-̲n̲g̲h̲i̲e̲n̲1̲

̲M̲ẹ̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲u̲y̲a̲,̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲m̲ẹ̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲g̲ì̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲h̲ậ̲t̲ ̲c̲h̲ộ̲i̲,̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲r̲õ̲.̲ ̲N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲ở̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲ò̲a̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲g̲h̲e̲.̲ ̲L̲ẽ̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲1̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲ầ̲u̲ ̲b̲ạ̲n̲-̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ầ̲m̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲.̲

M̲ỗ̲i̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲ở̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲g̲i̲à̲n̲h̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲â̲m̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲ẹ̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲ả̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ề̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲m̲a̲i̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲M̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲v̲u̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲m̲ó̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲ă̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲à̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ể̲ ̲q̲u̲á̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲u̲ ̲đ̲á̲o̲ ̲t̲h̲ô̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲h̲ổ̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲i̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲h̲e̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲l̲â̲u̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲C̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ấ̲u̲ ̲k̲í̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲a̲i̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲ạ̲n̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲h̲ơ̲n̲,̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲đ̲ó̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲h̲ô̲m̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ỗ̲i̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲ă̲n̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ồ̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲g̲ợ̲i̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲k̲h̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲m̲ẹ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲m̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ắ̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲ỳ̲ ̲l̲ạ̲ ̲l̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲í̲c̲h̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲á̲n̲h̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲đ̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲k̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ọ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲.̲

̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲,̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲r̲í̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲k̲i̲m̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲,̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲.̲ ̲C̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲1̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲a̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲1̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲á̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲ấ̲y̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲q̲u̲ấ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲t̲a̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲T̲ô̲i̲ ̲b̲à̲n̲g̲ ̲h̲o̲à̲n̲g̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲ợ̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲ữ̲a̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲d̲u̲y̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲g̲i̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲V̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲a̲y̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲x̲a̲ ̲x̲ô̲i̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲s̲u̲ố̲t̲,̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲ở̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲d̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ẹ̲p̲ ̲k̲h̲ỏ̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ú̲t̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲.̲

̲T̲ô̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ỗ̲i̲,̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲b̲i̲ế̲t̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲a̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲l̲à̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲.̲ ̲V̲ì̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲m̲ẹ̲ ̲v̲ợ̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲u̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲t̲ô̲i̲.̲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *