B̵à̵ ̵n̵g̵o̵ạ̵i̵ ̵

“̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ầ̼m̼…̼ ̼T̼u̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼d̼ụ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼-̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼-̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼6̼0̼ ̼“̼d̼ụ̼”̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼
̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼,̼ ̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼T̼.̼D̼.̼T̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼)̼.̼ ̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
K̼h̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼ổ̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼T̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼;̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ẵ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼
̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼“̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼o̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẻ̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼l̼ừ̼…̼ ̼T̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼…̼ ̼T̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ỡ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼u̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼ẵ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼k̼ể̼.̼ S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Ú̼t̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼a̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼á̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼
̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼
̼C̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼O̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼u̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼i̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼…̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼…̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼a̼ ̼o̼á̼n̼”̼.̼
̼N̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ù̼…̼
̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼”̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼…̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼u̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼u̼i̼…̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Ú̼t̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *