̵C̵h̵ú̵ ̵Ơ̵i̵,̵ ̵C̵ứ̵.̵U̵ ̵C̵o̵n̵ ̵V̵ớ̵i̵”̵

̂́ ̛̛́ ̂̀ ̀ ́ ̣̂ ̛̛̀ ̣ .̣ ̀ ̉ ̂́ .̂ .̛́ ̂́ ̛ ̂́ ̂̃ .́. .́. ̣ 3 ̂̀ ̀ .̂́. .̉. ̣̂ ̂ .́. ̉ ̂̀ ̉ ̣.

́ ̣ ̉ , ̉ 22 ̀ 14/5, Đ̣̆ ̛̃ ̂́ (25 ̂̉, ̣ ̀ ̣̂) đ̂̀ ̂̉ ̛ ̂ ̂ đ̛̛̀ ̃ ́ ́ (. ̂ ́). đ̂́ ̛̛́ ̀ ̂́ 595 ̀ . ..̣. ̀ ̂̃ ̣ ̣̂ (17 ̂̉, ̣ .̂ ́) .̃ ̀ ̣ ́ . ́ đ́, ̣̂ ̀ ̉ ́ đ̂̉ ̂ .̛́..

̂́ ̣̂ ̣: “́ ̛, .̛́. ̛́!”, ̂ ̛̛́ ̛̛ ̀ ̛̛̀ đ đ̛̛̀ đ̃ ̂ ̂̀ ̀ ̂́ ̛̀ ̣. ̂̀ đ̀ ̣̂ ̣ ́ đ.̀ ̂ ̂ ̂ ́ ̂ .́. đ̛̛̣, ̛̛ ̣ ̂ ́ ̛̛́, ̀ ́ ̉ ̀ .̣̆ đ̂̀ ̀ ̂ ̂̀ ̂́ ̀ ̣ đ̂̉ .̛́. .̣ ..̂.

̂́ ̛, ̂́ ̀ ̣ ̆̉ ̛̃ ̂ ̣ .̀. ̂́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̂ 2 ̂̀ ́ ̛̛́. đ.̂. .̃ ́ ̉ ̛̛, ̂́ ̛́ ̣ ̛̀ ̣.

́ ̀, ̀ ̛̛ ̂́ ̣̂, ̂́ ̀ 3 ̀ .́. ̂ ̛̛̀ ̣̂ ̂̀ 2. ̂̀ ̛̛̀ đ đ̛̛̀ .̂ ., ̂́ ̉ ̂ đ.̣ ̂́, đ́ ́ ́ ́. ̂́ ́ ̛̛ ̂̀ ̣ ̂̀ ́ ̛̛́. ́ .́ ̂ ̛̛̀ ̣̂ ̂̀ ̛́ 3.

̣̆ ̀ .̣ ̛̛̀ đ đ̛̛̀ .̛̛̣ đ.̂̉, ̂́ ̂̃ ̂́ .́ ̉ ̣̂ ̛̛̀. ̛̛ đ.̂̉ ̉ 400 ̀ đ.̂̉ ́ ̉ ̀ ̀ .́ đ̛̛̀ ̂́ “đ..̂”. ́. ̂ ̂́ ́ ̉ đ̣ đ̛̛̀ ̀ ̀ ̀ ̛́ .̣ ̛̀ ̣. ̂ ̛̛̀ ́ ̣ ́ ̣̆ ̣̂ .̂ .̉ ̀ .̆́ .̛̃ ̂́.

̂̀ ̂̀ ̂̃ ̣ ̣̂, ̀ đ̛̛̣ ̣ ̛̛̀ đ̛ đ .̂́. .̛́. ̛ .̂́ ̛.̛. ́ .̣̆ ̂ đ̃ .̛̉ . ̣ .̣̂ .̣̂.

đ̃ ̛̉ ̂ .̀ .̛ .̂̉ .́ .̛̉ .̣ ́.. ̂́ ̉ .̂́ .̣̂, ̛̃ ̣ ̛̛́ ̆́ ̣̂ ̀ ̆ ̀. ̀ ̂́ “đ.̂” ́ đ̂̀ ̛̀ ̣̂ .̀ . .̣ .̣̂ ̉ ̀.

. .̂̉ ̛̛́ ̀ ́ ̛̣, ̛̃ ̣ .̛̛́ .̆́ ̣̂ ̆̀ ̆ ̀ ̂ ̀ ́ ́ ̉ Đ̣̆ ̛̃ ̂́. “̂́ ̣ ̛̛̀ đ.̣̂ ̀ ̀ .̂ . ̀ .̆́ đ̛̛̀ ̛̛́ ̣̆, ̛̛̉ ̛̛̀ ̀ .̣ .̂ đ̂́ .̀ . ̂ ̂ .̛̣ ́ ̛́ ̀ ̛ ̂́”, ̂́ ́ ́ ̣̂ .

̂, ̛̀ . ̀ ̉ .̣ .́ đ̃ ̂ đ̛̛̣ Đ ̂́ ̣̂ ̛̉ đ́, ̂́ ̣ .́ .̣̂: “́ ̂́ ̛̛ ́ .̀ .̂́ đ̂̉ .̛́ ̛̛̀”.

̂ ̂́ đ̛̛̣ ̛̣ .̂̃ .̣̂, ̣ ̉ ̣ . .̆́: “.̣ .́ ̃ ̀ ̀ .̀ đ.̣̂ ̛ ̣̂? ̛̛̀ ̛̛́ ̂̃ .̣ .́ ́ ̛̉ ́ đ̂̉ .̛́ ̛̛̀ ̛ .̣ .́ ̂́ ̀ ̀ ́, ̂ .́ .̂́ .̣ .̂. .̛̛ .̂, đ̣ đ̛́ ̉ .̣ .́ ̛̉ đ̂?”..

̃ ̂ ́ ̂̀ . .̆́, đ̃ đ̂̀ ̣ Đ .̛̉ .̣ Đ̣̆ ̛̃ ̂́ ̛́ ́ 11-12 ̆ .̀ ̂̀ .̣̂ “..̂́. .̛̛̀”. ̂, ̂ ́ ̂ .̀ ̛̣ ̀ ̂́ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ́: “̀ ́ ̂ ̃ đ̃ .̂́ ̂̀. .̀ ̃ ̉ ̛́ ̂̃ đ. ̀ .̉ ̣ .̀ .̣ ̣̂ ̂́. ̂ ̣̂ ̂́ ̃ .̂́ .̣̂ ̂̀ ̆́”.

̛̀ ̣ ́., ̀ ̃ ̉ ́ ̂̀ ̣̆ ̃ ̂ ̆ ̂́ ̀ ̀ ̀ .̛̉. “̂ ̛̛̉ ̣̂ đ̛̀ ̀ đ̃ .̂̉ ̛ ̂̃ ̣ ̂́ ́ ̂ ̀ .̂̉ ̛…”, ̀ ̆́ đ̂̀ ̂ ̣̂ ̆̀ ̣ ̣ ̛́, ̆̉ ̀ đ̂́ ̛̃ ́ ̆́ .̛̛ ̉ ̉ ̛̃ ̛̛̀ .

̛̀ ̂̉ ̉ ̀, ̀ ̉ .́ .̆, ̣ ̀ ̣ ̀ đ ́ ̉ . .́. ̂̀ ̛ ̀ ̀ .̀ .̣̂. ̛̀ ̛ 10 ̆ ̛̛́. ̂́ ̣ ̛ ̛ ̂́ ́ ̉ ̀ ̣ ̂̀ ̛̉ ̛̃ ̂ ̀ , ̀ ̛̛ ́ ̂ đ ̂̀ ̂́ ̆ ̀ ̛ đ̂́ 3 2.

̛̃ ̀ ̀ ̉, ̀ ̆́ ́ ́ . . ̆́ ̛ ̣̆ ̂́ ̣̂ đ̂̉ đ̆́ đ̂̉ ̀. ̛ ̂́ ̆ ̀ đ̂̉ .̣̂, ̉ đ ̀ ̛̛́ đ̂̉ .̂́ .̂̀ ̂ ̀ ̀ . ̂́ ̂́ đ̛́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̂ đ̛̛̣ ̂̀ .̂̀ ̛ ̂ ́ đ̃ đ́ ̀. ̛ ̛ ̉ đ̛̛̣ đ̂̀ ̀ ̀ ̉ .̉ .̣ .̣ . .̣. ̂.

“̂ ́ .̂̀ ̀ đ.́ . ́, ̂ ̉ đ ́ ̛̀ ́ ̣̂. ̂́ ̆ ̀ ̉ ̂ đ̂̉ ̛̀ ̂́ . .̀, đ̣ ̛̛ ̉ ̛̛̣ ̣ ̛̉ ̂ ̀ ̀ ̛ ́ ̆̀ ̉. .̣̂ .̣̂ ́ ́…”, ̂̀ đ̂̀ ̂ ̛̀ đ̂̀ ̂ .̛̉, ̀ ̃ .́. , ̂̀ ́ ̆́ ̃ đ.̉ ..

̀ 24/3, Đ ̆̀ .̀ . .̣ .̣̂ ̉ Đ̣̆ ̛̃ ̂́ ̂́ . .̂̉, .̂ .̣̂ .̉ đ.̣̆ .̣̂ .̂ .̣ ̀ .̂ . . ̛ ̣̂. ̂, .̣ .́ ́ ̂ ̂ ̂́, đ̃ .̂̀ .̛̛̀ ̣̂ ̂̀ đ̀ .̣ .̂, ́ .̣ .̣ ̃ ́ ̣̂ ̂̀ .̂̃ ̀ đ̂̀ ̂̉ ̂ ́ ̂́ ́ ̀ ̂́ .̉ ́. .̣ .́… ̂ đ̃ .̂ .̣ ̂́ .̛́ ́. 8 .̆ ̂̀ .̣̂ “..̂́ .̛.̛̀” ̀ .̂̀ .̛̛̀ 75 ̣̂ đ̂̀ đ̀ .̣. .̂.

Xem thêm:

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼:̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼
̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9h̼1̼5̼ ̼

̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼V̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼c̼a̼r̼e̼ ̼(̼v̼ố̼n̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ã̼ ̼l̼ó̼t̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼.̼.̼.̼ ̼)̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼C̼N̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T, ̼

̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼

-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼

̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

B̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ổ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼m̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼0̼0̼m̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼.̼ ̼X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼. ̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼V̼ ̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼c̼a̼r̼e̼

̼t̼ự̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼S̼o̼n̼a̼d̼e̼z̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼K̼C̼N̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼K̼C̼N̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ả̼n̼g̼ ̼B̼o̼m̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼̼1̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼:̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼.L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼. ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼..

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ (̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼, ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼) ̼. ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼.N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼.N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼( ̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼, ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼) ̼.P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼ (̼S̼N̼ ̼1̼à̼ ̼M̼a̼u̼) ̼.P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼ (̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼a̼ê̼ ̼q̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *